برای اتصال پانل های مجاور هم از کنج های مدولار استفاده می شود.

کنجهای خارجی: از این کنج ها برای پوشش دادن قسمت بیرونی سطوح بتن در گوشه های کار استفاده می گردد و عموما” در ابعاد زیر عرضه می شوند: 2.5*2.5 ، 5*5 ،10*5 ، 10*10 و ….

کنجهای داخلی: این کنج ها جهت اتصال دو قالب مجاور هم در قسمتهای داخلی مانند دیوار و ستون، دیوار به دیوار و … می باشد. کنجهای داخلی هم در ابعاد زیر عرضه می گردند: 10*10 ، 15*10 ، 15*15 و…، این کنجها از لحاظ سازه ای مانند قالبهای مدولار می باشند و کلیه قابلیتها و مشخصات قالبهای مدولار(قالب بتن، قالب فلزی،قالب فلزی بتن) را دارا می باشند.