جهت اتصال قالب ها به یکدیگر، مقاوم سازی آنها در برابر فشارهای وارده و … از ملزومات متعلقات قالب بندی دست دوم به شرح زیر استفاده می گردد:

پین وگوه ، گیره متوسط ، گیره بلند ، بلت عصایی ، واشر دولوله ، واشر کاس ، براکت ، گونیا ، بلت و مهره بلت ، نبشی صفر پانچ ، فیلر ، پیچ تنظیم