در قالب دیوار و پشت لوله افقی از سولجر به عنوان پشت بند عمودی استفاده می گردد. قالب های دیوار که توسط سولجر و لوله به صورت یکپارچه درآمده است را می توان به صورت یک سیستم یکپارچه با جرثقیل جابجا نموده و بدون بازوبسته کردن آنها مجددا استفاده نمود. سولجر به شکل مقطع ناودانی دوبله است و در اندازه های 0/5، 1، 1/5، 2، 2/5، 3، 3/5 و 4 متر تولید می گردند.