ستون ریز ریلی:

از این دستگاه برای بتن ریزی در قالب های ستون و دیوارهای برشی استفاده می شود. ازستون ریز ریلی 1تکه برای بتن ریزی تاحداکثر ارتفاع 4 متر و ازستون ریز با ریل 2تکه بازشو جهت بتن ریزی تا حداکثر ارتفاع 5/8 متر استفاده می گردد.

دستگاه های تک فاز دارای الکترو موتور 3 اسب بخار و دستگاه های 3فاز دارای الکتروموتور با قدرت 4 اسب بخار می باشند.