1- تخته آویز ایرانی در ابعاد  400*2.5*12  cm  , 400*2.5*15  cm  ,  400*2.5*20 cm ,  400*2.5*10  cm

2- تخته آویز روسی در ابعاد 400*2.5*12  cm  , 400*2.5*15  cm  ,  400*2.5*20 cm ,  400*2.5*10  cm