بتونیر:

ازاین دستگاه برای ساخت بتن در ظرفیت های کم استفاده می گردد.از بتونیر برای پروژه هایی که بتن ریزی آن ها در حد متوسط (25 الی 30 مترمکعب در روز) می باشند استفاده می نمایند. بتونیر به 2 نوع کلی زیر تقسیم می شود:

الف)بتونیر بامحور ثابت: در این نوع بتونیر مواد ازیک دهانه که درمرکز بتونیر قراردارد توسط یک قیف بارگیری وارد می شود و پس از مخلوط شدن با آب و ساخت بتن از طرف دیگر خارج می گردد.

ب) بتونیر با محور متحرک:  این نوع بتونیر که میکسر مایل شونده نیز نامیده می شود دارای یک مخزن گردنده است که با کج شدن به سمت پایین در زاویه ای حدود 50 تا 65 درجه بتن را تخلیه می کند. عمل تغذیه و تخلیه هردو از یک دهانه انجام می شود